პროექტის შესახებ

 

 

 

Erasmus+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტი

რეგიონალური უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითრებაში

 

          RURD

 

 

პროექტის მთავარი მიზანი:

 

პროექტის მიზანია, ევროკავშირის პარტნიორებთან თანამშრომლობით საქართველოს რეგიონალური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების როლის გაზრდა რეგიონების განვითარებაში, მათი მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის მოდერნიზება, ასევე უნივერსიტეტებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება, თითოეული რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

 

პროექტის მიზნები:

 

  • SWOT ანალიზი რეგიონალურ უნივერსიტეტებში
  • სატრენინგო მასალები უნივერსიტეტებისთვის
  • ევროკავშრის უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება
  • საჭიროებების ანალიზი
  • რექტორთა კონფერენციის შექმნა
  • სატრენინგო მასალები და ტრენინგები უმაღლესი დაწესებულებების ადმინისტრაციისათვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის
  • უნივერსიტეტების განახლებული მისია და სტრატეგია
  • უმაღლესი დაწესებულებებისთვის და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პროფესიული განვითერების LLL კურსები
  • პროექტის ვებ-გვერდი, კონფერენცია