მოდულის შესახებ

   

 

                                                           

             

 

 

 

2022 წელს, ერასმუს+ ჟან მონეს აქტივობების კონკურსში, გაიმარჯვა კავკასიის უნივერსიტეტის, კერძოდ, კავკასიის სამართლის სკოლის მოდულმა „სამართლის პროგრამების ევროპეიზაცია საქართველოში“ (Jean Monnet Module: 101084764 — EU-LP-GE).

 

ჟან მონეს მოდულია 3 წლიანია - (2022-2025 წწ.)

 

ჟან მონეს მოდულის პროფესორებია: ეკატერინე ქარდავა და გურანდა ჭელიძე.

 

ჟან მონეს მოდულის მიზანია ევროპული სწავლებისა და კვლევების გაძლიერება და ხელშეწყობა საქართველოში.

 

ჟან მონეს მოდულის ზოგადი ამოცანებია:

 

  1. ევროკავშირის სწავლების შესახებ ახალი ტიპის ცოდნის გენერირება და ევროკავშირის როლის თაობაზე შემეცნების გაძლიერება საქართველოში.
  2. ევროპულ სწავლებასთან უშუალოდ დაუკავშირებელ სამართლის პროგრამებში ევროკავშირის შესახებ სწავლების ხელშეწყობა.
  3. ევროკავშირის კონკრეტულ საკითხებზე, სპეციალურად მორგებული კურსების შეთავაზება, რომლებიც მნიშვნელოვანია მომავალი კურსდამთავრებულთათვის პროფესიულ ცხოვრებაში
  4. ევროკავშირის მიმართ მდგრადი ინტერესის ჩამოყალიბება და ევროპული ასოცირების ქვეყანაში (საქართველოში) ევროპული ცოდნის მომავალი პოლუსების/ღერძების საფუძვლის ჩაყრა.

 

ჟან მონეს მოდულის სპეციფიკური ამოცანებია:

 

  1. ევროკავშირის შესახებ შემეცნების გაზრდა კავკასიის უნივერსიტეტში, სპეციალური სასწავლო კურიკულუმებით. ევროკავშირის კვლევების გაფართოება სხვადასხვა პროფესიებში, ამ შემთხვევაში, სამართლის პროფესიაში (სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებში).
  2. ევროპული სტილით მოაზროვნე ახალგაზრდობის აღზრდა და ახალი თაობის ჩამოყალიბება, რომელიც იმოქმედებს, იკვლევს და იმუშავებს საქართველოში ევროპული დემოკრატიული ღირებულებების, სამართლიანობისა და თავისუფლების სივრცის გასაძლიერებლად (კავკასიის უნივერსიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ აქტივობებით).
  3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური პერსონალის მოტივირება და ხელშეწყობა, რათა გააფართოვონ ხედვა ევროკავშირის კანონმდებლობის მიმართ და გააძლიერონ საკუთარი კონკურენტუნარიანობა, რამეთუ თანამედროვე საქართველოში ყველა/ნებისმიერი სფერო წესრიგდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულებით იმ მიზნით, რომ განხორციელდეს ეროვნული რეფორმები და ევროკავშირის პოლიტიკებთან/სტანდარტებთან დაახლოება.  

 

ჟან მონეს მოდულის ბიუჯეტია 19 000 ევრო, აქედან 70% (13 300 ევრო) ევროკავშირის დაფინანსებით.