შერჩევის პროცედურა

  • წარმოდგენილ სააპლიკაციო დოკუმენტებს განიხილავს კავკასიის უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისია და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტი

  •  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტის მიერ მოხდება შერჩეული კანდიდატების ნომინირება
  • შერჩეული კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის/დოკუმენტების მიწოდება მიმღები უნივერსიტეტისათვის
  • სტუდენტების საბოლო შერჩევა მოხდება მიმღები უნივერსიტეტის მიერ
  • მიმღებ უნივერსიტეტს უფლება აქვს ნომინირებულ სტუდნეტს მოსთხოვოს დამატებით შიდა კონკურსში მონაწილოების მიღება
  • კონკურსში უპირატესობა ენიჭება იმ სტუდენტს, რომელსაც აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (GPA) და ფლობს ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატს (IELTS/TOEFL)