წამსვლელი სტუდენტები

„Erasmus+"- ის  მობილობის პროგრამის ფარგლებში, კრედიტების დაგროვების მიზნით, საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლა შეუძლია იმ სტუდენტს, რომელიც ირიცხება კავკასიის უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის საფეხურებზე და აკმაყოფილებს ამ პროგრამაში მონაწილეობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს.