სემინარი „საქართველოს ეროვნული უსაფრთოხების გარემო - მიმდინარე გამოწვევები"