,, საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები"