კავკასიის სამართლის სკოლაში სადისერტაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა