პროფესორ თენგიზ ვერულავას კვლევა ჟურნალში: "BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES"