ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ანა ელიზაროვას სადოქტორო ნაშრომის დაცვა