CSG-ის დოქტორანტის მარიამ ტარასაშვილის სტატია ტალინის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალ "East -West Studies"-ში გამოქვეყნდა