ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია