საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია