ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესორის საგრანტო პროექტი