ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელახალი აკრედიტაცია