კავკასიის ბიზნესის სკოლის სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა