ახალი სილაბუსების პრეზენტაცია ჟან მონეს მოდულის ფარგლებში