განათლების პოლიტიკის ინიცირება / განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა