პროფესორ მზია მიქელაძის სახელობის აუდიტორიის გახსნა