სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში