სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „ეკონომისტი“