თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო ნაშრომი ბრიტანულ ჟურნალში გამოქვეყნდა