სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია „ენა, კულტურა და საზოგადოება“