შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამა

 

 

 

  

შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა 2007-2013 (შემდეგ ამ დოკუმენტში Black Sea JOP), ხორციელდება ევროკავშირის ევროპის მეზობლობის & პარტნიორობის ინსტრუმენტის ფარგლებში.

 

პროექტის საერთო მიზანია განათლების მენეჯმენტის კარგი პრაქტიკის გადატანა მულტუკულტურულ გარემოში შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში განათლებისა და წვრთნის სისტემის განმტკიცების, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობისა და რეგიონის განვითარების მიზნით.

 

 პროექტის კონკრეტული ამოცანებია:

 

  • შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის ტრანსნაციონალური ქსელის შექმნა;
  • პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივ, რეგიონალურ და სახელმწიფო დონეზე ინსტიტუციური მმართველობის უნარის გაუმჯობესება;
  • სამიზნე რეგიონებში მათ საჭიროებებზე მორგებული რეგიონალური პოლიტიკის გეგმების შემუშავება განათლების ეფექტურად მართვის მიზნით და საზოგადოების ცვალებადი მოთხოვნებისა და მულტიკულტურული გარემოს გათვალისწინებით;
  • ევროკავშირის კულტურისა და განათლების მოდერნიზაციის გეგმის გაცნობა;

 

კოორდინატორი ორგანიზაცი: სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი (CCI) - ბულგარეთი.

 

Project Partners: Consultancy and Trainings: Namık Kemal University (NKU) - Turkey,  IPA Lead Beneficiary: Caucasus University Fund (CUF) - Georgia, Moldova State University (MSU) - Moldova, Ovidius High School (OHS) - Romania, Taurida National V.I.Vernadsky University (UNVU) - Ukraine, Dobrudja Agrarian and Business School (DABS) (Associated Partner) - Bulgaria.