პროექტის შესახებ

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                                                  

 

 აკადემიური კეთილისინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)

 

 

ძირითადი მიზანი:

 

პროექტის ძირითადი მიზანია სწავლებისა და სწავლის პროცესების ხარისხის გაუმჯობესება, რომელიც დაფუძნებულია აკადემიური სამართლიანობის პრინციპებზე და დამტკიცებულია პოლიტიკის, მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების დახმარებით, რაც ხელს უწყობს საქართველოში უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში, პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას დათავიდან აცილებას.

 

პროექტის საქმიანობა მოიცავს:

 

  • პლაგიატის გამოვლენისა და პრევენციის ელექტრონული პროგრამების დანერგვას, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: დაინერგოს პლაგიატის გამოვლენისა და პრევენციის / უკუკავშირის ინსტრუმენტები საქართველოს უნივერსიტეტებში, ე.ი. Turnitin Feedback Studio ელექტრონული პროგრამა და არსებული Moodle სისტემის ინტეგრაცია (Turnitin + Moodle).
  • პლაგიატის შესახებ საღი და თანმიმდევრული ინფორმირებულობის კამპანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პიარ კამპანიის, როგორც მნიშვნელოვანი სარეკლამო მექანიზმის, შესამუშავებლად, რომელიც მიზნად ისახავს, როგორც სტუდენტების, ისე ფაკულტეტის/მასწავლებლების ინფორმირებულობას.  
  • ფაკულტეტის/მასწავლებელთა ტრენინგის მოდულების გამოყენებას ეფექტური შეფასების, სწავლებისა და სწავლის მიზნით, სტუდენტების საქმიანობის გასაუმჯობესებლად აკადემიური სამართლიანობის პრინციპების დაცვით.
  • სტუდენტური სერვისები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტუდენტური სერვისებისა და აკადემიური წერის განვითარებასა და გაღრმავებას. სწავლების შესაძლებლობები, სტუდენტების წერის უნარის განვითარებისთვის აკადემიური სამართლიანობის გათვალისწინებით.

 

აკადემიური წერის სასწავლო გეგმების მიმოხილვა - საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები განიხილავენ სასწავლო პროგრამას (ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურზე) წერილობითი აკადემიური კომუნიკაციისთვის დადგენილი სტანდარტებისა და მოთხოვნილებების შესაბამისად.

 

უნივერსიტეტის პოლიტიკა და რესურსები:

 

პროექტი მიზნად ისახავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დახმარებას პოლიტიკისა და რეგულაციების თანმიმდევრული ჩარჩოების ჩამოყალიბებაში, რომელიც ხელს შეუწყობს ხარისხიან სწავლებასა და სწავლის პროცესებს, რაც ემყარება აკადემიური მთლიანობის პრინციპებს. რაც მთავარია, ეს საშუალებას აძლევს უნივერსიტეტებს, შეიმუშაონ თავიანთი რესურსები (მაგ. სახელმძღვანელოები) და დანერგონ მოწინავე ინსტრუმენტები (Moodle, Turnitin), ეფექტური აკადემიური სწავლების მხარდასაჭერად.

 

იხილეთ ბროშურა პლაგიატის შესახებ - "რა არის პლაგიატი?"

იხლეთ ბროშურა პლაგიატის შესახებ - "ისწავლე აკადემიური წერა და თავი აარიდე პლაგიატს"

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ პროგრამის ვებსაიტს.

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, სასწავლო დარგში, ნუგზარ სხირტლაძე პლაგიატის შესახებ.

 

CU სტუდენტები აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ