პროგრამის სტრუქტურა

სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან, სასწავლო პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომისგან.

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის საგნები

სავალდებულო
• მიკროეკონომიკა (გაძლიერებული)
• მაკროეკონომიკა (გაძლიერებული)
• საერთაშორისო ეკონომიკა (თეორია და პოლიტიკა)
• კონკურენციის მიკროეკონომიკა
• სოციალური სტიტისტიკა
• ეკონომეტრიკა
• მაკროეკონომიკური პორგნოზირება

არჩევითი


• მოდერნული და პოსტმოდერნული სოციალური თეორია
• სოციალური კვლევის მეთოდები
• დასაქმების პოლიტიკა და არაფორმალური ეკონომიკა ევროკავშირში
• დასაქმების პოლიტიკა და არაფორმალური ეკონომიკა საქართველოში - შედარებითი პერსპექტივა
• გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკა საქართველოში - შედარებითი პერსპექტივა
• ინდუსტრიული ურთიერთობების სისტემა ევროკავშირში
• ინდუსტრიული ურთიერთობების სისტემა შედარებითი ანალიზი
• ორგანიზაციული ქცევა და ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი
• შრომისა და ორგანიზაციის სოციოლოგია
• ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის მეთოდოლოგია
• სახელმწიფო ეკონომიკა (ფისკალური თეორია და პოლიტიკა)
• პოლიტიკური ეკონომიკა და საზოგადოებრივი არჩევანი
• ჯანდაცვს ეკონომიკა
• მონეტარული ეკონომიკა (ფულის მიწოდების თეორია და პოლიტიკა)

 

 იხილეთ პროგრამა