კავკასიის უნივერსიტეტის მეექვსე წლიური კონფერენცია

31 აგვისტო 2020

2020 წლის ოქტომბერში, კავკასიის უნივერსიტეტი უმასპინძლებს მეექვსე წლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას.

 

მეტამოდერნიზმის ეპოქაში, ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული გლობალიზაციის აშკარა ტენდენციის გათვალისწინებით მიმდინარე სოციალური ტრანსფორმაციის შედეგების პროგნოზირება უფრო რთულდება, ვინაიდან ტრანზიციის პროცესი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინსტიტუტების სტრუქტურაზე, არამედ პროცესში მონაწილე ინდივიდუალური აგენტებისა და სოციალური ჯგუფების მიერ არსებული სტრუქტურისა და პროცესის აღქმაზე. პოლიტიკურ-ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პროცესში, სუბიექტური აღქმების გაზრდილი როლი, სოციალურ კონსტრუქტივიზმს თანამედროვე საზოგადოების გამოწვევების ყველაზე უფრო პარსიმონიულ თეორიულ ამხსნელად აქცევს, განსაკუთრებით ტრანზიციულ საზოგადოებებში, სადაც კანონიერ ჩარჩოებში თუ მის გარეთ მოქმედ აქტორებს გავლენა აქვთ განვითარების პროცესზე.

 

კონფერენციის მიზანია გააერთიანოს ნაშრომები, რომლებიც შეეხება თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ გამოწვევებს, კონფერენციის ფარგლებში იგეგმება 20-მდე გამოცდილი და ახალგაზრდა მეცნიერის მონაწილეობა. ვინაიდან კონფერენციის თემატიკა ინტერდისციპლინურია და მოწოდებულია შეაფასოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციული პროცესების გავლენა ქვეყნის სტატუსსა და კონკურენტუნარიანობაზე რეგიონულ და საერთაშორისო სისტემაში, ღონისძიების სამეცნიერო კომიტეტი განიხილავს საკონფერენციო ნაშრომებს, რომლებიც მეთოდოლოგიურად წარმოადგენენ შემთხვევის შესწავლას (Case Study) ან / და შედარებით კვლევას (Comparative Research) და მოიცავენ პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური განვითარების თეორიულ (მეორადი წყაროების კვლევა - ე. წ. Desk Research), ემპირიულ (პირველწყაროების - თვისებრივი / რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზი), მეთოდოლოგიურ (სარეკომენდაციო - ე. წ. Advocacy Research Paper) საკითხებს.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ სააპლიკაციო ფორმის წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით შემდეგ ელფოსტაზე: research@cu.edu.ge.

 

კონფერენციის სამუშაო ენა არის ინგლისური.