პროგრამის სტრუქტურა

სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან, სასწავლო პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომისგან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის საგნები

სავალდებულო:

 

 • ჯანდაცვის სისტემებისა  და დაფინანსების პოლიტიკა
 • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა
 • ჯანდაცვის ეკონომიკა
 • ჯანდაცვის კანონმდებლობა და ბიოეთიკა
 • გადამდები და არაგადამდები   დაავადებების მართვა
 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა
 • გამოყენებითი ბიოსტატისტიკა
 • ეპიდემიოლოგია
 • ხარისხობრივი კვლევის მეთოდები
 • რაოდენობრივი კვლევის  მეთოდები
 • პროფესიული პრაქტიკაარჩევითი:

 

 • ჯანდაცვის  მარკეტინგი
 • ორგანიზაციული ქცევა  და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
 • ფარმციის მენეჯმენტი და პოლიტიკა
 • ხარისხი და პაციენტის უსაფრთხოება
 • ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია
 • სოციალური ფსიქოლოგია
 • შრომის ჯანმრთელობა
 • პროექტის დაგეგმვა და მართვა
 • ძალადობისა და ტრავმატიზმის შემცირება
 • აკადემიური წერა
 • მართული ჯანდაცვა