მიღების წესი

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად, მოხვდნენ განათლების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კოეფიციენტების მიხედვით, აბიტურიენტების რანჟირების დოკუმენტში.
 
 
ჩასაბარებელი საგნები:
 
ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხოური ენა;
ბიოლოგია;
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან (მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა).