საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (490)
ელ.ფოსტgmakharashvili@cu.edu.ge