მიღების წესები

კავკასიის ეკონომიკის სკოლის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებიან საშუალო განათლების მქონე პირები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდ

ების შედეგად მოხვდნენ განათლების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კოეფიციენტების მიხედვით აბიტურიენტების რანჯირების დოკუმენტში.

 

ჩასაბარებელი საგნები:

 
ქართული ენა და ლიტერატურა;
უცხო ენა (გერმანული ან ინგლისური ან რუსული ან ფრანგული);
სავალდებულო საგნებიდან :(მათემატიკა).

 

სწავლის საფასური 4590 ლარი.