პროგრამის სტრუქტურა

დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს. შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამის ოფიციალური ხანგრძლივობა შეადგენს 2 აკადემიურ წელს. პროგრამის ვადის ამოწურვის შემდეგ სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების (არაუმეტეს 6 სემესტრისა) განმავლობაში, სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით. 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

 

დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

 

დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კატალოგი