სტრუქტურა

პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის ათვისება.

 

1 ECTS კრედიტი უდრის  25 საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო საათებს (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული და სხვა), ისე მისი დამოუკიდებელი მუშაობისა და კონსულტაციებისთვის განკუთვნილ დროს.

 

 

პროგრამით განსაზღვრული კომპონენტების კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 75 კრედიტი;
  • სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი;
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 15 კრედიტი.

 

პროგრამის ბროშურა.