რეგისტრაცია

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

იხილეთ ნაშრომის შედგენისა და გაფორმების წესი .

 

სააპლიკაციო ფორმა - მსმენელებისთვის

სააპლიკაციო ფორმა - მომხსენებლებისთვის

 

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის
  მქონე პირებს, ისე დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს
  გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა რომელიმე სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • აბსტრაქტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას.
 • კონფერენციის ოფიციალური სამუშაო ენებია ინგლისური და ქართული.
 • წარმოდგენილი აბსტრაქტი უნდა იყოს შესრულებული ინგლისურ ან ქართულ
  ენაზე.
 • აბსტრაქტები განსახილველად გადაეცემა კონფერენციის სარეცენზიო კომისიას.
  კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება კრებულში.

 

შესაბამისი განხილვის შემდეგ, ყველა მიღებული და კონფერენციაზე მოხსენების სახით წარმოდგენილი ნაშრომი გამოქვეყნდება საერთაშორისო კონფერენციის კრებულში, რომელსაც მინიჭებული აქვს ISSN ნომერი.