ევროკავშირის კანონთა სახე - რეგულირების პრაქტიკა საქართველოში

2022 წელს კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის აკადემიური პერსონალის მიერ მომზადდა სტატიათა კრებული "ევროკავშირის კანონთა სახე - რეგულირების პრაქტიკა საქართველოში" ჟან მონეს პროექტის ფარგლებში "ევროკავშირის სამართლებრივი სახე"