სტრატეგიული განვითარება

 

კავკასიის უნივერსიტეტის ისტორია იწყება 1998 წლიდან, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დაფინანსებით, ევრაზიის ფონდისა (Eurasia Foundation) და აშშ-ს საინფორმაციო სააგენტოს (USIA) გრანტის საშუალებით ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა კავკასიის ბიზნესის სკოლა (CSB) და დაინერგა პირველი დასავლური ბიზნეს-განათლება საქართველოში. საქმიანობის დაწყებიდან მალევე, 1999 წელს, ამოქმედდა ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები. ამას მოჰყვა კავკასიის ბიზნესის სკოლის ბაზაზე კერძო უმაღლესი დაწესებულების- კავკასიის უნივერსიტეტის - ჩამოყალიბება 2004 წელს. უნივერსიტეტი კურსდამთავრებულებს ანიჭებს ბაკალავრის, მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

 

დღესდღეობით კავკასიის უნივერსიტეტი აერთიანებს 11 სკოლას: ბიზნესის სკოლა (CSB), სამართლის სკოლა (CSL), მედიის სკოლა (CSM), ტექნოლოგიების სკოლა (CST), სახელმწიფო მართვის სკოლა (CSG), ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (CSH), ტურიზმის სკოლა (CTS), მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა (CMS), ეკონომიკის სკოლა (CSE), სადოქტორო სკოლა (CDS) და კავკასიის განათლების სკოლა (CES).

 

კავკასიის უნივერსიტეტში განისაზღვრა სამი ძირითადი სტრატეგიული მიზანი (მიმართულება), რომლის შესრულებისკენაც უნივერსიტეტი ივლის 2020-21 - 2026-27 აკადემიური წლების განმავლობაში:

 

  • სამეცნიერო კვლევების ინტენსიფიკაცია და რელევანტობის გაზრდა
  • სწავლების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება
  • ინტერნაციონალიზაცია

 

წინამდებარე 2020-21_2026-2027 წლების კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ასახავს მიმართულებებით განპირობებული აქტივობების შესრულებისა და მოსალოდნელი შედეგების მიღწევის გზებს თითოეული სკოლის მიხედვით.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმა 2020-21-2026-27 აკადემიური წლები.

კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა