პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამა შედგება სამი ეტაპისაგან. I ეტაპზე სტუდენტი გადის სავალდებულო საგნებს. II ეტაპზე სტუდენტი ირჩევს სამი შემოთავაზებული სპეციალობიდან მისთვის სასურველ ერთს და ამ სპეციალობაში შემოთავაზებული საგნებიდან გადის ნებისმიერ 5 საგანს. III ეტაპზე სტუდენტი ასრულებს სამაგისტრო ნაშრომს.


ეტაპი

15 სავალდებულო საგანი

ეკონომიკა მენეჯერთათვის
 სტატისტიკური ანალიზი მენეჯერთათვის
 ფინანსური აღრიცხვა ფინანსური გადაწყვეტილებისათვის
 ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია და კორესპონდენცია
 ბიზნესის მოდელირება
 ორგანიზაციული ქცევა
 სისტემები და ოპერაციების მენეჯმენტი
 კორპორაციული ფინანსები
 მარკეტინგის მენეჯემნტი
 მოლაპარაკების წარმოების მეთოდები
 მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი
 საინფორმაციო ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგია
 ბიზნესის კვლევის მეთოდები
 სტრატეგიული მენეჯმენტი
 საგადასახადო საქმე


II ეტაპი - 5 სპეციალობის არჩევითი საგანი ნებისმიერი სამი სპეციალობიდან

მენეჯმენტის საგნები

ფინანსების საგნები

მარკეტინგის საგნები

მეწარმეობა და საწარმო ფინანსური აქტივების შეფასება მომხმარებლის ქცევა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ფინანსური ანალიზი და სესხის სტრუქტურირება მარკეტინგული კვლევა
პროექტის მენეჯმენტი გლობალური პორთფელის მენეჯმენტი ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია
ორგანიზაციული თეორია კორპორაციული ფინანსები (გაძლიერებული კურსი) გაყიდვების მენეჯმენტი
კორპორაციული მართვა და სოციალური პასუხისმგებლობა ფინანსური სისტემა სადისტრიბუციო არხების მართვა
ინოვაცია და ცვლილებების მართვა მულტინაციაონალური კორპორაციების ფინანსური მართვა პროდუქტების მართვა
ლოჯისტიკა ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები სერვის ორგანიზაციების მარკეტინგი
ლიდერობა ინვესტიციები და ბანკები სტრატეგიული მარკეტინგი
  ფინანსური რისკების მენეჯმენტი სტრატეგიული ბრენდ მენეჯმენტი
 
III ეტაპი - სამაგისტრო ნაშრომი
 
დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა