მისია, ხედვა და ფასეულობები

 

კავკასიის ბიზნესის სკოლის ხედვა


კავკასიის ბიზნესის სკოლის ხედვა მდგომარეობს საქართველოში საერთაშორისო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნაში, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული იქნება ეთიკურ პრინციპებზე დაფუძნებული ბიზნეს განათლებით და რეგიონისთვის აქტუალური კვლევით.


კავკასიის ბიზნესის სკოლის მისია


კავკასიის ბიზნესის სკოლის მისიაა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისა და სწავლის მეშვეობით მოამზადოს მსოფლიოში აღიარებული დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, გლობალურ ასპარეზზე კონკურენტუნარიანი, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის გამზიარებელი ბიზნესის სფეროს პროფესიონალები, რომელთაც ექნებათ სფეროს თეორიული ცოდნა და კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.