სკოლის ადმინისტრაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 457040
ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge 
პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 902131
ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge
ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი
ტელ: 595 305829
ელ.ფოსტა:   achubinidze@cu.edu.ge 
ანი კასარელი
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ:
 577 033869
ელ.ფოსტა: 
 akasareli@cu.edu.ge 
ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 599 780480
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge
ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: 595 305827
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge