მიღების წესები

შეავსეთ ონლაინ აპლიკაცია და ატვირთეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტების დასკანერებული ასლები (დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ინგლისურ ენაზე, ან უნდა იყოს ნოტარიულად თარგმნილი და დამოწმებული): 

   •   რეზიუმე CV;
   •   3 მოკლე ესსე;
   •   პასპორტის ასლი;
   •   საპასპორტო სურათი;
   •   ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი;
   •   დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად;
   •   ნიშნების ფურცლის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად.