მიღების წესები

მიღების წესი


კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა:

 

 1. საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
 2. უნივერსიტეტში დაგეგმილი საკონკურსო პროცედურების წარმატებით გავლა.
 3. ონლაინ რეგისტრაცია

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • ნიშნების ფურცელი
 • რეზიუმე;
 • 2 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი (იგივე ჩაწერილი CD-ზე);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის);
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი;
 • სამოტივაციო წერილი.

 

 

პროგრამაზე ჩარიცხვის ერთ-ერთი წინაპირობაა ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა. ამისათვის, აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს:

 

 • ინგლისური ენის B1 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი,
 • ან ამ ცოდნის დადასტურება უნდა შეძლოს დიპლომის დანართით,
 • ან გაიაროს ინგლისურ ენაში შიდასაუნივერსიტეტო გასაუბრება/ტესტირება, რომლის შეფასების კრიტერიუმები დგინდება წინასწარ, სკოლის საბჭოს მიერ.
 • აპლიკანტები, რომლებსაც დასრულებული აქვს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან/და სამაგისტრო პროგრამები, თავისუფლდებიან აღნიშნული სერტიფიკატის და შიდასაუნივერსიტეტო გასაუბრება/ტესტირების ვალდებულებისაგან.

 

სწავლების საფასური: პროგრამის სრული ღირებულებაა 9, 900 ლარი. საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

გადახდის პირობები

 

CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.

 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.