ძირითადი მოთხოვნები

Erasmus + პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტი არ უნდა იყოს:

 

  • ნებისმიერი დონის პირველი ან ბოლო კურსის სტუდენტი

 

შენიშვნა: შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭება იმ სტუდენტებს, რომლებსაც ჯერ არ უსარგებლიათ Erasmus+ მობილობის პროგრამით.