წამსვლელი აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალი

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალს  შეუძლია მობილობით ისარგებლოს უცხოურ უნივერსიტეტში, ერთი კვირიდან მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში. მობილობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება კონკრეტული პარტნიორი უნივერსიტეტის მიერ.