მონაწილეობის პირობები

პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობები:

 

 • სტუდენტებს უნდა ქონდეთ ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი (IELTS- 6.0; TOEFL-78)
 • სტუდენტებს უნდა ქონდეთ მიმდინარე GPA მინიმუმ 3.0
 • ბაკალავრიატის სტუდენტებს წარმატებით უნდა ქონდეთ დამთავრებული პირველი აკადემიური წელი კავკასიის უნივერსიტეტში
 • ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქოტორანტურის სტუდნტები არ უნდა იყვნენ დამამთვრევრებელ სემესტრში

 

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ: 

 

 • ბაკალავრიატის II, III ან IV კურსის პირველი სემესტრის სტუდენტებს
 • მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტებს
 • დოქტორანტურის ნებისმიერი კურსის სტუდენტებს

 

პროგრამაში მონაწილეობა  არ შეუძლია:

 

 • სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ “F” შეფასება ნიშნების ფურცელში
 • სტუდენტებს, რომლებსაც ერიცხებათ ფინანსური დავალიანება კავკასიის უნივერსიტეტში
 • არ აკმაყოფილებენ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის ჩარჩო ხელშეკრულებითა და კავკასიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტის დებულებით დადგენილ მოთხონებს
 • მათ, ვისაც უკვე მიღებული აქვთ “Erasmus Mundus”-ის ან “Erasmus+”-ის გრანტი ანალოგიურ საფეხურზე