„ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

26 ივნისი 2018

გაცნობებთ, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს, "ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩოს პროგრამა-"ჰორიზონტი 2020"-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის, 2018 წლის საგრანტო კონკურსს.

 

კონკურსის მიზანი: 

 

ა) საქართველოს მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების ჩართულობის მხარდაჭერა

ბ) მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, ღონისძიებებსა და საერთაშორისო კონსორციუმებში გაერთიანებისათვის საქართველოს მეცნიერთათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა

გ) საქართველოს მეცნიერთათვის საერთაშორისო სამეცნიერო კონკურსებისათვის საპროექტო წინადადებების მომზადებასთან დაკავშირებული შესაძლებლობების განვითარება

 

კონკურსის ქვე-მიმართულებები: 

 

I ლოტი - ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში წარსადგენი საპროექტო წინადადების მოსამზადებელი გრანტი, (პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი: 25 000 ლარი)

II ლოტი - გრანტი ფართომასშტაბიან სამეცნიერო საშუამავლო ღონისძიების ორგანიზებისათვის (პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი: 60 000 ლარი)

III ლოტი - საზღვარგარეთ ფართომასშტაბიან საშუამავლო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის საქართველოს მეცნიერთა მობილობის გრანტი (პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი: 2 000 ევროს ექვივალენტი ლარში)

 

კონკურსის აბრევიატურა: H2020 PG

 

კონკურსის კოორდინატორები: მარიამ ქებურია; თამთა შკუბულიანი; ნინო ბიწაძე; მეგი ქარცივაძე

 

საპროექტო განაცხადის ტიპი: ინსტიტუციური/ინდივიდუალური

 

კონკურსის ადმინისტრირების ვადები:

 

ა) 2018 წლის 15 მარტი - კონკურსის გამოცხადება

ბ) 2018 წლის 12 აპრილი და 20 აპრილი  - ჯგუფური კონსულტაციები

გ) 2018 წლის 25 აპრილი - ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა

დ) 2018 წლის 11 აპრილიდან 30 აპრილის 16:00 სთ-მდე - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის ვადები GMUS-ში

ე) 2018 წლის 3 მაისი, 16:00 საათი - ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა

ვ) 2018 წლის მაისი - რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა

ზ) 2018 წლის მაისი - ივნისი - კონკურსის პირობების დაცვით რეგისტრირებული პროექტების შეფასება და გამარჯვებულთა გამოვლენა და ფონდის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცება

თ) 2018 წლის ივნისი - კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება

ი) 2018 წლის ივნისი - გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის წამყვან და თანამონაწილე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ორგანიზაციასთან, ძირითად პერსონალთან და მეცნიერთან საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები:

 

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო დანართები და მასალები

 

I ლოტი - მოსამზადებელი გრანტი

 

 • პროექტის თავფურცელი (დანართი 2)
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 3) GEO/ENG
 • პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობის შესახებ - Letter of Commitment (დანართი 4)
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 5) GEO/ENG
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი (დანართი 6) GEO/ENG
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) (დანართი 7) GEO/ENG
 • პროექტის წარმომდგენი ფიზიკური პირების ერთობლივი „განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ (ნიმუში) (დანართი 8)
 • პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV) ნიმუში. (დანართი 9)

 

II ლოტი - გრანტი საშუამავლო ღონისძიების ორგანიზებისთვის

 

 • პროექტის თავფურცელი (დანართი 10)
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 11) GEO/ENG
 • პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობის შესახებ - Letter of Commitment (დანართი 12)
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 13) GEO/ENG
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი (დანართი 14) GEO/ENG
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში (დანართი 15) GEO/ENG
 • პროექტის წარმომდგენი ფიზიკური პირების ერთობლივი „განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ (ნიმუში) (დანართი 16)
 • პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV) ნიმუში (დანართი 9)

 

III ლოტი - მობილობის გრანტი

 

 • პროექტის თავფურცელი (დანართი 17)
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 18) GEO/ENG
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 19) GEO/ENG
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი (დანართი 20) GEO/ENG
 • ცნობა თანადაფინანსების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) (დანართი 21) GEO/ENG
 • პროექტის წარმომდგენი პირის „განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ (ნიმუში) (დანართი 22)
 • პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV) (ნიმუში) დანართი 9

 

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმულები:

 

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - პროექტების რეგისტრაციისათვის (გაიხსნება 2018 წლის 11 აპრილს)

 

მნიშვნელოვანია:

 

 • პროექტის მომზადებისას გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ კონკურსის პირობებსა და დანართებს
 • დანართები, რომლებიც მოცემულია ნიმუშის სახით, ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS) ელექტრონული რეგისტრაციის დროს
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები
 • შეკითხვების გამოგზავნა შესაძლებელია 25/04/2018-მდე მოცემულ ელ. ფოსტაზე: h2020@rustaveli.org.ge

 

გისურვებთ წარმატებას!