პროგრამის სტრუქტურა

  • პროგრამის დასრულების ვადა – 8 (რვა) აკადემიური სემესტრი
  • საგანმანათლებლო საფეხური - საბაკალავრო
  • მისანიჭებელი ხარისხი - არქიტექტურის ბაკალავრი
  • კრედიტების რაოდენობა-240 ECTS
  • სწავლების ენა - ინგლისური

 

 დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამა