CHS სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვა

11 იანვარი

მაგისტრანტმა ანა ბოლქვაძემ წარმოადგინა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე ,,სამედიცინო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების პერსპექტივები თბილისის ჰოსპიტალურ ქსელში". ხელმძღვანელი - პროფესორი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დოქტორი, ნატა ყაზახაშვილი.

მაგისტრანტმა გურანდა მჟავიამ წარმოადგინა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე, ,,თავდაცვითი მედიცინა".  ხელმძღვანელი - პროფესორი მედიცინის დოქტორი, გივი ჯავაშვილი.

მაგისტრანტების ნაშრომის დაცვა წარმატებით დასრულდა.