დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა ინგლისურენოვანი