ექსკურსია ყაზბეგში

11 იანვარი

გაცნობა–დაახლოვებას და მათშორის მეგობრულიურთიერთობის დამყარებას.

ექსკურსიაზე იმყოფებოდნენ კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი – გიორგი დათუკიშვილი, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი–ნათია სულაბერიძე.