CST-ის სტუდენტთა სამეცნიერო ჯგუფი შეიქმნა

11 იანვარი

27 იანვარს, კავკასიის ტექნოლოგიების სტუდენტთა სამეცნიერო ჯგუფი შეიქმნა. სამეცნიერო ჯგუფის მიზანია დაეხმაროს კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის სტუდენტებს სამეცნიერო და შემოქმედებითი უნარების განვითარებაში.