პროგრამის სტრუქტურა

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის ათვისება. სამაგისტრო პროგრამის სწავლების სტანდარტული ვადაა ორი, ხოლო დასაშვები ხანგრძლივობა ხუთი წელი.

 

 პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია:

 

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 90 ECTS კრედიტი (მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომი - 30 ECTS კრედიტი)
  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 18 ECTS კრედიტი
  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსი - 6 ECTS კრედიტი
  • თავისუფალი კრედიტები - 6 ECTS კრედიტი

 

 

პროგრამა